ورود

اتوبوس IST-3

مسیر اتوبوس خط IST-3

این خط فقط 2 ایستگاه دارد و منطقه اسنلر را مستقیم به فرودگاه جدید استانبول وصل می‌کند.

خط رفت اتوبوس

از ایستگاه اتوبوس اسنلر به فرودگاه جدید
From Esenler Bus Station to ISTANBUL NEW AIRPORT
O ایستگاه اتوبوس اسنلر
Esenler Bus Station-Istanbul Airport Bus
O فرودگاه جدید
Istanbul New Airport

خط برگشت اتوبوس

از فرودگاه جدید استانبول تا اسنلر
From ISTANBUL NEW AIRPORT to Esenler Bus Station
O فرودگاه جدید
Istanbul New Airport
O ایستگاه اتوبوس اسنلر
Istanbul Airport-Esenler Bus Station Bus