Sign In

اتوبوس فرودگاه استانبول به ایستگاه مجیدیه کوی

اتوبوس فرودگاه استانبول به ایستگاه مجیدیه کوی

مسیر اتوبوس خط H-2

اگر از فرودگاه می‌خواهید به محله مجیدیه کوی بروید، می‌توانید از اتوبوس‌های این خط کوتاه استفاده کنید. مجیدیه کوی بالاتر از منطقه شیشلی در قسمت اروپایی قرار دارد.