ورود

خط تراموای T3

خط T3

یک خط تراموا در قسمت آسیایی استانبول قرار دارد که 11 ایستگاه دارد. خط قهوه‌ای رنگ T3 از کادیکوی شروع می‌شود و مسیر دایره‌ای را طی می‌کند. این خط را خیلی راحت می‌توانید روی نقشه پیدا کنید.

راهنمای علایم

KadIkoy-Moda
تراموا خط ۳
kadIkoy-Kartal
مترو خط ۴
تغییر خط و مسیر
مترو
Otogar
ایستگاه اتوبوس

راهنمای علایم

KadIkoy-Moda
ترانوا خط ۳
kadIkoy-Kartal
مترو خط 4
تغییر خط و مسیر
مترو
نام ایستگاه
ایدو
(ido)

کادیکوی/تغییر مسیر و استفاده از مترو خط ۴
Oایسکله جامی چارشی
(iskele Camii)
Oآلتیول
(Altiyol)
Oبهاریه
(Bahariye)
Oکیلیسه
(Kilise)
Oمودا ایلکوکولو
(Moda ilkokulu)
Oمودا جادهسی
(Moda Caddesi)
Oموهوردار
(Muhurdar)
Oدامگا سوکاک
(Damga Sokak)
نام ایستگاه
ایدو
(ido)

کادیکوی/تغییر مسیر و استفاده از مترو خط ۴
Oایسکله جامی چارشی
(iskele Camii)
Oآلتیول
(Altiyol)
Oبهاریه
(Bahariye)
Oکیلیسه
(Kilise)
Oمودا ایلکوکولو
(Moda ilkokulu)
Oمودا جادهسی
(Moda Caddesi)
Oموهوردار
(Muhurdar)
Oدامگا سوکاک
(Damga Sokak)