ورود

مسیر اتوبوس خط H-4

این خط کوچک فقط دو ایستگاه دارد و از فرودگاه آتاتورک مستقیم به فرودگاه جدید استانبول می‌رود.

خط رفت اتوبوس

از فرودگاه آتاتورک به فرودگاه جدیداستانبول
From Ataturk Airport to ISTANBUL NEW AIRPORT
Oفرودگاه آتاتورک
Ataturk Airport-Istanbul Airport Bus
Oفرودگاه جدید
Istanbul New Airport

خط برگشت اتوبوس

از فرودگاه جدید استانبول تا آتاتورک
From ISTANBUL NEW AIRPORT to Ataturk Airport
Oفرودگاه جدید
Istanbul New Airport
Oفرودگاه آتاتورک
Istanbul Airport-Ataturk Airport Bus