ورود

مسیر اتوبوس خط IST-3

این خط فقط 2 ایستگاه دارد و منطقه اسنلر را مستقیم به فرودگاه جدید استانبول وصل می‌کند.

خط رفت اتوبوس

از ایستگاه اتوبوس اسنلر به فرودگاه جدید
From Esenler Bus Station to ISTANBUL NEW AIRPORT
Oایستگاه اتوبوس اسنلر
Esenler Bus Station-Istanbul Airport Bus
Oفرودگاه جدید
Istanbul New Airport

خط برگشت اتوبوس

از فرودگاه جدید استانبول تا اسنلر
From ISTANBUL NEW AIRPORT to Esenler Bus Station
Oفرودگاه جدید
Istanbul New Airport
Oایستگاه اتوبوس اسنلر
Istanbul Airport-Esenler Bus Station Bus