ورود

مسیر اتوبوس خط H-7

این خط با 3 ایستگاه، علی بی کوی را به فرودگاه جدید استانبول متصل می‌کند.

خط رفت اتوبوس

خط برگشت اتوبوس

از فرودگاه جدید استانبول تا علی بی کوی
From ISTANBUL NEW AIRPORT to ALIBEYKOY BUS STATION
Oفرودگاه جدید
stanbul Airport
Oهاسدال
Istanbul Airport-Hasdal Bus
Oایستگاه اتوبوس علی بی کوی
Istanbul Airport-Alibeykoy Bus Station Bus