ورود

مسیر اتوبوس خط IST-4

منطقه باکرکوی در ساحل قسمت اروپایی استانبول قرار دارد که اسکله آن بسیار معروف است. بین این منطقه و فرودگاه جدید استانبول، خط IST-4 با 5 ایستگاه کشیده شده است که این مسیر طولانی را برای مسافران کوتاه‌تر و اقتصادی‌تر می‌سازد.