ورود

مسیر اتوبوس خط IST-8

این خط آسیا را به اروپای استانبول وصل می‌کند. پندیک در قسمت جنوبی آسیای استانبول قرار دارد و فرودگاه جدید در بخش شمالی اروپای آن. این مسیر طولانی را با اتوبوس‌های خط IST-8 طی کنید.