Sign In

اتوبوس فرودگاه استانبول به پندیک یا همان خط IST-8 را سوار شوید. با پین تاتی همراه شوید!

اتوبوس فرودگاه استانبول به پندیک

مسیر اتوبوس خط IST-8

این خط آسیا را به اروپای استانبول وصل می‌کند. پندیک در قسمت جنوبی آسیای استانبول قرار دارد و فرودگاه جدید در بخش شمالی اروپای آن. این مسیر طولانی را با اتوبوس‌های خط IST-8 طی کنید.

اتوبوس فرودگاه استانبول پندیک ۱۱